• Thiết lập tham số vận hành: Mã sản phẩm, số lượng, công thức sản xuất
  • Điều khiển: Hệ thống Nhập liệu, Hệ thống Nghiền trộn, Hệ thống Cân định lương, Hệ thống Ép viên, Hệ thông cân Đóng bao
  • Phần quyền vận hành: Quản lý chung, Quản lý công thức, Vận hành, Chỉ xem
  • Thống kê báo cáo Nguyên liệu tiêu hao, Sản phẩm, Năng lượng tiêu thụ
  • Nhật ký vận hành